Jouw professionele beautysalon in Deurne

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gz Beauty

Gz Beauty hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Gz Beauty ” verstaan Gz beauty gevestigd te Antwerpen, turnhoutsebaan 50, 2100 Deurne btw nummer: 0764787194

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Gz Beauty opdracht geeft tot de behandelingen

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor permanente make up met behulp van de door gz beauty te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de gz beauty zelf.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval gz beauty voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen gz beauty en de cliënt behelst de opdracht van het aanbrengen van semi permanente make-up.

2.2 gz beauty is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan gz beauty door het inboeken van de afspraak. 

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van deze behandeling.

3.3 gz beauty kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.4 De behandelde client, dient minimaal 18 jaar te zijn, mocht later blijken dat de behandelde client zijn leeftijd niet correct heeft aangegeven en of dit verzwegen te hebben  naar gz beauty, dan kunnen zijn hiervoor gz beauty niet aansprakelijk stellen.

3.4  Wij gaan ervan aan dat u geheeld het gezondheidsverklaring naar waarheid invuld, mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kunt u hiervoor gz beauty niet aansprakelijk stellen.

4 Informatie

De cliënt dient gz beauty tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Client doet een aanbetaling van 20% en het resteren direct na de behandeling contant of per pin.

6.2 Indien gz beauty de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van gz beauty onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van gz beauty niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Gz beauty is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Gz beauty is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is gz beauty bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen gz beauty indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij gz beauty instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt. Ook worden voorschot van 20% voor zowel behandelingen als opleidingen in geen enkel geval teruggegeven. Verplaatsen van de afspraak of opleiding is altijd mogelijk minimaal 2 dagen op voorhand voor de behandelingen. En minimaal twee weken op voorhand voor de opleidingen. 

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij gz beauty af te zeggen en verplaatsen kosteloos. 

7.2 Zegt de cliënt niet en / of niet tijdig af, dan zal gz beauty academy een bedrag van 20% bij betreffende cliënt in rekening brengen. (de aanbetaling)

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door gz beauty is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van gz beauty, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

7.4 U kunt uw afspraak kosteloos verplaatsen voor 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet verplaatsen, dus “no show” moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.

7.1 Annulering opleiding / masterclass

7.1.1 In het geval de curcist verhinderd is voor een opleiding/masterclass dient hij dit uiterlijk 14 dagen tevoren bij gz beauty aan te geven om dit kosteloos te verplaatsen. Er word in geen enkel geval de voorschot van 20% teruggeven. 

7.1.2 Zegt de curcist niet en / of niet tijdig af, dan zal gz beauty het volledige bedrag bij betreffende cliënt in rekening brengen.

7.1.3 verplaatsingen dienen telefonisch via whatsapp of via de e-mail te worden verplaatst.De wijziging wordt geregistreerd op het moment dat de wijziging door gz beauty is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van gz beauty, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van een opleiding.

7.1.4 Bij ziekte of een ongeval kunt u de deelname aan de opleiding (indien mogelijk) 48 uur voor de opleiding verplaatsen naar een later beschikbare datum.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van gz beauty leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door gz beauty afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Gz beauty is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens gz beauty.

8.2 gz beauty kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste resultaat.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door gz beauty , meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Gz beauty en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen gz beauty en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 gz beauty behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.